“Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

17 พ.ค. 2559

 

เริ่มแล้ว นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เปิดงาน นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย  “Denude GRAPHIC DESIGN EXHIBITION”  โดยนักศึกษาได้นำเอาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกิดเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ ณ ชั้น1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม