สถาปัตย์ จัดเสวนาหัวข้อ Do and Don’t for Real Estate Developers

13 พ.ค. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ Do and Don’t for Real Estate Developers โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ Executive Vice President “DESIGN 103 INTERNATIONAL LTD.” ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ว่าจะใช้สถาปนิก วิศวกร และที่ปรึกษาบริหารโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่านั้นต้องทำอย่างไร ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน