อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT for Flipped Classroom

4 พ.ค. 2559

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง (ICT for Flipped Classroom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างห้องเรียนกลับทาง ICT for Flipped Classroom โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน