ปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

4 พ.ค. 2559

“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมเปิดการอบรม   ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางดานศีลธรรมและจิตใจใหแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปดวยการสงเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ให้สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน