ประกวดแผนธุรกิจอาเซียน

27 เม.ย. 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดแข่งขันการประกวดนำเสนอ  “แผนธุรกิจเพื่อการส่งออกในตลาดอาเซียน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการค้าในตลาดอาเซียน ผ่านรูปแบบการนำเสนอแผนธุรกิจ และสินค้าที่เหมาะกับการส่งออกไปในตลาดอาเซียน โดยมีนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุณโสภัชย์ สิทธิสมวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท โฟร์มายด์ส จำกัด และ อาจารย์ชลลดา สัจจานิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน