ประสานความร่วมมือ ผลิตนักบัญชีคุณภาพ :

27 เม.ย. 2559

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานด้านสหกิจศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณศิริรัฐ โชติเวชการ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม