วันเกียรติยศคนทำดี SPU ประจำปีการศึกษา 2558

22 เม.ย. 2559

        กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558″  วันที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 12.00 น.  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร  1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
        กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิคความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสร้างผลงาน ทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ จำนวน 530 คน
        สำหรับโครงการนี้จัดมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ทำหน้าที่เป็นนักศึกษาที่ดี ช่วยเหลือ ดูแล สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะในด้านต่างๆ  ซึ่งการกระทำที่ดีเช่นนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นควรให้นักศึกษาได้รับการชื่นชมยินดี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ กับนักศึกษาที่ทำความดีต่อไป

กำหนดการ
12.00 น.  นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ,ลงทะเบียน
              นั่งตามลำดับหมายเลข
              ผู้ปกครองลงทะเบียน
13.00 น.  ซักซ้อมการรับเกียรติบัตร
13.45 น.  ประธานในพิธีมาถึง
              กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
14.00 น.  พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร
15.00 น.  ประธานให้โอวาท
15.30 น.  ถ่ายภาพร่วมกัน 
              เสร็จพิธี