เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง LAW SPU สร้าอนาคต สร้างบัณฑิตในอุดมคติด้านนิติศาสตร์

21 เม.ย. 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมพิเศษส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชา LAW 200 “บัณฑิตในอุดมคติด้านนิติศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายในหัวข้อ “ลักษณะงานของกระทรวงยุติธรรม” พร้อมด้วย ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ “นักกฎหมายกับอาเซียน” เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ถึงแนวทางของกฎหมายอาเซียนและแนวทางการทำงานด้านกฎหมาย ในการนำไปใช้ประกอบอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต โดยผ่านแนวความคิดและมุมมองของผู้มีประสบการณ์ตรง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา