ศูนย์ศิปลวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วม สืบสานพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

19 เม.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์สิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการดำเนินงานในการจัดค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงหลักแนวทางการทรงงานแบบความพอเพียง

>> โดยมีภาคีความร่วมมือลงนามระหว่าง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยพยานลงนาม นายปวัตร์ นวะมะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานโครงการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา และ นายวรเชษฐ์ สิงห์ลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา