คว้าที่ 2 นำเสนอบทความ

1 ก.พ. 2554

         รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีของนิสิต/นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์