ผ่านอบรมภาษี

1 ก.พ. 2554

    นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 2 อาคารกรมสรรพากร