เสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน”

8 เม.ย. 2559

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการเสวนา  เรื่อง “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน”  วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายกำธร สิทธิโชติ และนายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต  และอาจารย์จิณดา  เตชะวณิช  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมการเสวนา ในเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับประเทศในปัจจัยด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อม และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโอกาสที่เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์ในมุมของการสร้างความสำเร็จ ในชีวิตการทำงาน การค้า การลงทุน การทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในอนาคตต่อไป

กำหนดการเสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน”
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกัน
09.30 – 12.00 น. การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสังคม วัฒนธรรม
                         ร่วมเสวนาโดย
                         นายกำธร สิทธิโชติ อดีตเอกอัครราชทูต
                         นายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต
                         อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.00 – 13.00 น. วิทยากร และคณาจารย์ รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 – 15.00 น. การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจ และมุมของภาคการศึกษา การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
                        ร่วมเสวนาโดย
                        นายกำธร สิทธิโชติ อดีตเอกอัครราชทูต
                        นายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต
                        อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามเพิ่มเติม  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2366