อบรม “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาล กับตลาดโลก” รุ่นที่ 3

1 เม.ย. 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมมาตรฐานฮาลาล เรื่อง “ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาล กับตลาดโลก” รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน  ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.