ใช้งาน e – research

28 ม.ค. 2554

   สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมแก่คณาจารย์ เรื่อง “การใช้งานระบบ e -  research” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำวิจัย ณ ห้อง 5-1010 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน