ประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

31 มี.ค. 2559

ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันที่มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง ปฏิบัติการการเรียนรู้ Learning in Action ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ