ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21

28 มี.ค. 2559

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสร้างรายวิชาและและกิจกรรมการเรียนการสอน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21” วันอังคารที่ 29  มีนาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
กำหนดการ
8.30 น.   ลงทะเบียน
9.00 น.   พิธีเปิดงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน
9.15 น.   บรรยายพิเศษ เรื่อง “ต้องออกแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” 
              วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
10.30 น.  การอภิปรายรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างบัณฑิต ไทย ในศตวรรษที่ 21” 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ    มีประดิษฐ์
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรรณเทพ
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   การบรรยายเชิงฝึกปฏิบัติการเรื่อง “ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21”
               ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี
               ดร.วรสรวง  ดวงจินดา
15.30 น.  สรุปผลการสำรวจการประเมินองค์ประกอบย่อยของตัวชี้วัดใหม่ 8 ด้านของวิชาศึกษา ทั่วไป
               โดยคณะทำงานจากเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย