เพิ่มพูนความรู้ภาษีอากร

28 ม.ค. 2554

 

 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับกรมสรรพากร จัดอบรม “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ” ณ ห้องคอนเวชั่น 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน