ปิดสัมมนา “Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน”

23 มี.ค. 2559

BLAIR COOK,PH.D., CO-FOUNDER AND PRESIDENT MERITUS : ISP ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ครูระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการสัมมนาในโครงการ “Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน” ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบางกะปิพร้อมเครือข่ายของโรงเรียน, โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ในโอกาสนี้ อาจารย์อรนุช อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ให้เกียรติมอบที่ระลึกให้กับทีมงานวิทยากร ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา