ม.ศรีปทุม และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

18 มี.ค. 2559

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559  และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน”  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ  ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการนำเสนอผลงานวิชาการ   ณ ห้องAuditorium 2 ชั้น 14  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน