ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน

18 มี.ค. 2559

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค  สถาบันการศึกษาเอกชน วันเสาร์ที่  ๒๖   มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น ๕  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   กรุงเทพมหานคร

๐๘.๐๐ น. -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑๑
๐๙.๐๐ น. -  นักศึกษาตั้งแถวพร้อมขึ้น ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ๑
๐๙๐๐ น.  – ซ้อมรับใบประกาศ
               -  ถ่ายรูปหมู่
 ๑๒.๐๐ น.  - รับประทานอาหารกลางวัน
 ๑๔.๐๐ น.  – ผ่าน  GATE WAY   และ ซ้อมรับใบประกาศ
 ๑๖.๐๐ น.  - อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค
๑๗.๐๐  น.  – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จโดยรถยนต์  
                   พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร
                   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย / รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา)                      
                    นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล  นายกสภาวิทยาลัยในเครือไทย – เทค                
                    นางสาววนิดา  สกุลเจริญไพโรจน์,  นางเยาวลักษณ์  เพ็งอิ่ม    เฝ้ารับเสด็จและถวาย พวงมาลัย
                 – เสด็จขึ้นชั้น ๕ (โดยลิฟต์) 
                 - เสด็จเข้าภายในห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ๑
                 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
                 - ประทับพระเก้าอี้
                 - นางสุมนา  เสือเอก    ถวายสูจิบัตร 
                 - นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล กราบทูลรายงาน
                 – นางสาวนริศรา  ยะรังวงค์  กราบทูลเบิกนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา                           
                 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร
                 - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
                   พระราชทานประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรตามลำดับ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหาธุรกิจชลบุรี
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
                   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
                   นักศึกษาระดับ ปวช. ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี  จำนวน  ๑๕  คน
                - นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ
               – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
                  พระราชทานพระโอวาท  (จบพระโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
               - เสด็จออกจากห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
               - เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒  (โดยลิฟต์)
               - ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการนักศึกษา                              
                  (จำนวน ๒ ชุด)                                
               - ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
               – เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
               – เสด็จกลับ
               (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว