พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระดับ ปวช.๓)

18 มี.ค. 2559

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ระดับ ปวช.๓) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร

เวลา     ๐๗.๓๐  น.       -    นักเรียนรายงานตัว บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๑๑

-          นักเรียนทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ๑

-          ฝึกซ้อมพิธีการ

๑๒.๐๐  น.       -    พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐  น.       -    ประธานในพิธี ท่าน อภัย  จันทนจุลกะ  รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

     ยามยาก สภากาชาดไทย  ถึงบริเวณพิธี

-          นางสาววรเวียร์  ละมูลพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   กล่าวรายงาน

-          นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ  จ. ชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ  จ. นนทบุรี

-          ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน

-          ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

-          ประธานเดินทางกลับ

-          แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ

-          คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักเรียนบริเวณลานโถง ชั้นที่ ๑

-          แต่ละสถาบันนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ