แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

17 มี.ค. 2559

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.

โดยมีรายชื่อบุคลากรเป็นนักเรียนทุนและสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย

1. ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาวิชา English as an International Language Chulalongkorn University

3. นางสุรีย์รัตน์ ชูช่วยสุวรรณ เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

4. นางสาวกรองทอง หงษ์สินสี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5. นางสาวสวลี แนบนวล ผู้จัดการโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. นางธัญญ์นิธิ มณีรุ่งรัตน์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. นายศักดิภัทร์ นาคประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม