เตรียมขึ้นฝั่ง

27 ม.ค. 2554

     ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชีที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน