“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

10 มี.ค. 2559

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนรวมโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖” โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียน *มีเฉพาะค่าหนังสือ และฝึกปฏิบัติ เรียน  ๒๐๐ ชั่วโมง  วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางดานศีลธรรมและจิตใจใหแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปดวยการสงเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ให้สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีกำหนดการดังนี้  

 

 

ขยายเวลาขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๖  เมษายน ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรอบ ๑       วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศรอบ ๒      วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

 

ระยะเวลาเรียน* ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

                                                            คลิกกำหนดการปฐมนิเทศ

 

 หลักฐานการสมัคร

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)

๒. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : * อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๑. ไมเสียคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร

๒. มีคาหนังสือเรียนครูสมาธิ ๓เลมๆ ละ ๕๐๐ บาท ซีดี ๗ แผ่นๆละ ๑๐๐ บาท

อานิสงสของการทําสมาธิ

๑ ทําใหหลับสบายคลายกังวล           ๗ มีความสุขพิเศษ

๒ กําจัดโรคภัยไขเจ็บ                         ๘ ทําใหจิตออนโยน

๓ ทําใหสมองปญญาดี                      ๙ กลับใจได

๔ ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน     ๑๐ เวลาจะสิ้นลม พบทางดี

๕ ทําใหระงับความรายกาจ               ๑๑ เจริญวาสนาบารมี

๖ บรรเทาความเครียด                           ๑๒ เปนกุศล

คลิกดาวโหลดใบสมัคร  

สมัครได้ที่  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 1 อาคาร 9

อีเมล์ : wimwanna.li@spu.ac.th และ Pornumpai.sm@spu.ac.th 

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ตอ ๒๒๓๖, ๒๒๒๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๙๑  

www.spu.ac.th/WiThantasaSamathi