ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดโครงการ SPU Job Fair ประจำปี 2553

27 ม.ค. 2554

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ SPU Job Fair ประจำปี 2553 โดยมีอาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบและสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น โดยงานนี้มีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 40 สถานประกอบการมาร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน