ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

7 มี.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท ไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณจรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสิริ ทราเวล แพลนเนอร์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.