MOU ส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

23 ก.พ. 2559

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายกรกต พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด  ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.