เตรียมพร้อม รับมาตรการบัญชีเล่มเดียว !

18 ก.พ. 2559

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนา เสริมองค์ความรู้พิเศษทางด้านบัญชี เรื่อง “เตรียมความพร้อม รับมาตรการบัญชีเล่มเดียว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี นำทีมวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ อันประกอบด้วย คุณสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย , คุณคงคา ทิพย์คีรี ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร บจ.เอ็ม & เอ กรุ๊ป และคุณสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องAuditorium 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม