พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557

16 ก.พ. 2559

>>> พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 44 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

*** ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภททั่วไป

2. นายเกชา ธีระโกเมน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภททั่วไป

3. นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประเภททั่วไป

4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป

5. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ประเภททั่วไป

6. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป

7. นางอรวรรณ พัฒนพีระเดช ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ประเภททั่วไป