ม.ศรีปทุม จัดฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557

13 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน

>>> โดยกำหนดพิธีวันรับจริงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน