SPU Say Hi to ASEAN

10 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน SPU Say Hi to ASEAN โดยได้รับเกียรติจากทูตานุทูตจากสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยเข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Community and the Enhancement of 21st Century skills for the youth” โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ณ Exhibition Hall อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงขบวนธง 10 ประเทศ , นิทรรศการ ASEAN ,ซุ้มวัฒนธรรมและอาหาร 10 ประเทศสมาชิก ASEAN ,พิธีเชิญธงอาเซียนสู่ยอดเสา และกิจกรรมแปรอักษรมนุษย์ คำว่า “ASEAN” จาก คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม กว่า 500 คน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตระหนักถึงความเป็น “พลเมืองอาเซียน” ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนทั่วไปได้ตื่นตัวกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป