การลงนามความร่วมมือกับ Adamson University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

8 ก.พ. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก Graduate School, Adamson University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Merlinda A. Palencia คณบดี พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Integrated e-Learning & Social Media for Flipped Classroom Approach in an Engineering Class” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กีรติ ชยะกุลคีรี ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวข้อ การจัดการศึกษาออนไลน์ โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.