ทูตวัฒนธรรมญี่ปุ่น

4 ก.พ. 2559

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Sugiyama Jogakuen University Short Program 2016″ ณ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 8 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นระยะเวลา 17 วัน โดยมีนักศึกษาที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1.นางสาวกมลชนก แก้วมะณีวงศ์ 2.นางสาวกาญจณา แปวจันทึก 3.นางสาวชิดชนก เรืองธนู ชั้นปี 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ และ 4.นางสาววิรานุช ฟุ่มเฟือย ชั้นปี 2 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แสดงความยินดี และมอบโอวาทแก่นักศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจก่อนเดินทาง ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.