มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 4 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

3 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 4 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ผศ. ชาญชัย ภูริปัญโญ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ) เรื่อง เครื่องมือพัฒนานวัตกรรมสมองกลฝังตัวในรูปแบบใหม่

รศ. ดร. ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) เรื่อง เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มสำหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำ

นางสาว ลัดดาวรรณ มีอนันต์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) เรื่อง การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Microsoft Officer Power Point สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ดร.กัลยา ใจรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 (รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) เรื่อง ตัวแบบวุฒิภาวะธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินประสิทธิภาพ ระดับความเป็นธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันอุดมศึกษาไทย