วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ “Team Building Leadership”

21 ม.ค. 2554

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “Team Building Leadership” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำและรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติร่วมโครงการจำนวน 29 คน ณ โสมาภา ป่าศักดิ์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี