สถาบันหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ” สาขาซอฟต์แวร์ ศรีปทุม ประกาศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตฯซอฟต์แวร์เต็มที่

20 ม.ค. 2554

               นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry) ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ม เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมี “สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ” สำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน(Creative industrial Hub of ASEAN) และเพิ่มมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลผลิตมวลรวมของประเทศ  (GDP) จากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555  งานนี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานอนุกรรมการ ผลักดันให้เกิดการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจและเอกชน โดยรัฐบาลเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้และกระบวนการต่อยอด พร้อมกับจัดตั้ง “สถาบันหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ” โดยคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน 15 สาขาอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ได้รับคัดเลือกจัดตั้ง “สถาบันหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ใน 10 สาขา ส่วนอีก 5 สาขาจะคัดเลือกในภายหลัง

               มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งใน 7 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเลือกให้จัดตั้ง “สถาบันหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์” สาขาซอฟต์แวร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลักสูตรการเรียน การสอน การผลิตตำราเรียนเพื่อสร้างรากฐานความคิดสร้างสรรค์ให้กับระบบการศึกษาไทย การสนับสนุนทักษะช่างเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ในธุรกิจอุตสาหกรรมและภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรและกำลังคนที่มีขีดความสามารถในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปต่อยอดภูมิปัญญาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่ตามพันธสัญญาที่รัฐบาลประกาศไว้แล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งมีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์มานาน ยังได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสาขาซอฟต์แวร์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในทุกด้านให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

                รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม (Information Science Institute Sripatum University : ISIS) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เสนอแนวความคิดด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับนานาชาติใน 3 ด้านคือ ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ National   Software Testing Center ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบกลางในการทำหน้าที่ตรวจหรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของซอฟต์แวร์ที่ผลิตได้ก่อนนำไปใช้ซึ่งประเทศไทยยังไม่มี  สองคือผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ (CMMI) ซึ่งเป็นมาตรฐานวัดการพัฒนาและการบริหารจัดการของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ว่าสามารถพัฒนาและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา การผลิตและการให้บริการให้เกิดความยั่งยืนถาวร  และเรื่องที่สามคือ ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์บนเคลาด์และอุปกรณ์พกพา เช่น ไมโครซอฟต์ Azure กูเกิล แอพพริเคชั่น  แอนดรอยด์ แอปเปิล ไอโฟน และวินโดว์โมไบล์  นอกจากนี้สถาบันฯ ยังเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาวิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์และเกมส์  ทั้งในด้านเนื้อหาและระบบซอฟต์แวร์  รวมทั้งการฝึกอบรมด้านการพัฒนาและการผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆต่อยอดความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  และหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำธุรกิจซอฟต์แวร์ โดยพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางขายใหม่ๆให้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น  ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว เราจะให้คำแนะนำในการจัดตั้งบริษัท ช่องทางการทำธุรกิจ  ช่วยเขาทำการตลาด โดยจะติดต่อหาลูกค้า ให้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการมาป้อนให้ จนกว่าเขาจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง  รศ.ดร.สุชาย กล่าว

                จนถึงขณะนี้ “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” สาขาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการสร้างคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและการผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ๆรองรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในทุกเซ็กเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น “รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร “ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งคลุกคลีและเป็นผู้นำคนหนึ่งในธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี  รศ.ดร.ธนารักษ์ อิศดิศัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอแพดและระบบธนาคารจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ดร.ศศิพร อุษณวศิน  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนดรอยด์และกูลเกิลแอป  และผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์มือหนึ่งของประเทศอีกมากมาย  นอกจากนี้มีอาคารทำการที่มีพื้นที่กว่า 50,000 ตารางเมตร มีห้องแล็บที่พร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นห้องแล็บแอนดรอยด์  ห้องแล็บแอปเปิล และระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาซอฟต์แวร์ให้สามารถบรรลุผลตามพันธสัญญาที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล