ปฐมนิเทศนักศึกษา Providence University ไต้หวัน

20 ม.ค. 2559

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับในงานปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Providence University ไต้หวัน มาเข้าร่วมโครงการ 4-Week English Course in Thailand @Sripatum University ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวไทยและต่างชาติ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในโอกาสนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่กว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ในฐานะเจ้าภาพเพื่อแนะนำข้อมูลต่าง ๆ และร่วมทำกิจกรรม ในขณะนักศึกษาจาก Providence University ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Sic student lounge ชั้น 8 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.