พิธีมอบเกียรติบัตร ”ครูแสนดี ประจำปี 2559”

10 ม.ค. 2559

มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ”ครูแสนดี ประจำปี 2559” แก่คุณครูทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจาก มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ จำนวน 483 คน    เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.

โดยในปีนี้ ได้มอบเกียรติบัตรครูแสนดี แก่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางนวลน้อย ทิมกุล ผู้ก่อตั้งสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย เป็นต้น