มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

7 ม.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีการบรรยายจากผู้บริหาร และการร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award)

อาจารย์บรินดา  ศัลยวุฒิ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award) สาขาสังคมศาสตร์  ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

ดร.ถาวร ทิศทองคำ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award) สาขามนุษยศาสตร์  ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น

 

รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี  ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วีรวิชญ์  เลิศไทยตระกูล  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชลบุรี บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

ดร.วริสรา  เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน)

อาจารย์ธนิน  ศรีวะรมย์  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา (ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร  นันทิวัฒนา  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา (ระดับผู้ปฏิบัติการ)

นางสาวภัคภิญญา สว่างวงศ์   เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล  วิทยาเขตชลบุรี บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (ระดับผู้ปฏิบัติการ)

อาจารย์สุเมษ ชุมจีน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน)

 

 

คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ อุสันโน  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง  สาขาวิชานิติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม