เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

7 ม.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พรพยุง ยิ้มวิไล มารดาของรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาใหญ่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร