เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติสู่ประชาคมอาเซียน

23 ธ.ค. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติสู่ประชาคมอาเซียน”(โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสื่อสารวัฒนธรรมข้ามชาติ” ท่านบุญชัย จันท์ศีนา ที่ปรึกษาฑูตด้านการศึกษา-วัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานฑูตลาวประจำประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “เรียนรู้ประชาชนและวัฒนธรรมลาว” คุณธนาคม พันธุ์จำปา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมขายและการตลาด บริษัทเวียงทองการยา VTP จำหน่ายยาและอุปกรณ์การแพทย์  และเจ้าของโรงงานพรประเสริฐถ่านบริสุทธ์ ผลิตถ่านขาวสำหรับส่งออกให้คู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น บรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดทรัพยากรบุคคลอาเซียน (สปป.ลาว)” ณ ห้องบงกช อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโภชนาการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม