Business Idea for Success : Better Life

8 ธ.ค. 2558

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “Business Idea for Success : Better Life” เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดการเริ่มธุรกิจใหม่ และฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอ Business Idea การจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการออกร้านกว่า 30 บูธ ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)