เชิญชวนอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)

2 ธ.ค. 2558

คณะบัญชี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (CPD)”

วันที่ 19 ธันวาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น  4  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

หัวข้อ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี   เครือรัฐติกาล

หัวข้อ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18  เรื่อง รายได้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก  วรรณพฤกษ์            
(รหัสหลักสูตร 5812-04-014-006-01 นับชั่วโมงการบัญชีได้ 6.30 ชั่วโมง)

สามารถนับชั่วโมงได้ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม มีค่าสมัครการอบรม  600  บาท

กำหนดการ
09.00 น.   กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่องรายได้
14.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น.   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
16.00 น.   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

สอบถาม คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111  ต่อ  2374-5