SPU คืนผืนป่าสู่ชุมชนบ้านกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี

29 พ.ย. 2558

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 180 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาคืนผืนป่าสู่ชุมชน ในโครงการ “ปลูกป่าชุมชน” ให้กับโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ ชุมชนบ้านกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ และ อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ ผู้ควบคุมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558