พันธมิตรวิชาการ

27 พ.ย. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท HotelBeds (Thailand) Ltd.  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณวิสาวดี แสงอรุณ Country HRS Manager, Thailand & Indochina, HotelBeds (Thailand) Ltd.  ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน