SPU ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ “ต้านโกง” แห่งแรกของประเทศไทย

25 พ.ย. 2558

อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรมการทุจริตแห่งชาติ : พิพิธภัณฑ์ด้านโกง Anti Corruption Museum” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปราม เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจร เป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา