SPU ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและป้องกันยาเสพติด

24 พ.ย. 2558

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 101 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมในโครงการ “ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและป้องกันยาเสพติด” ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้เท่าทันภัยพิบัติของยาเสพติด โดยมี ร.ท.สุรชา พรพลศรี หัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา