รู้ทันอนาคตแรงงานไทยในยุค AEC

24 พ.ย. 2558

คณะศิลปศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดงานเสวนา “AEC อนาคตแรงงานไทย : คุณสมบัติแรงงานไทย สำหรับภาคอุตสาหกรรมการบริการในยุคประชาคมอาเซียน” เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจถึง ข้อได้เปรียบของแรงงานไทยในด้านจุดเด่นของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของการบริการ ผลกระทบ (ผลดี-ผลเสีย) แรงงานไทยเมื่อเข้าสู่ AEC และแนวทางพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในด้านภาษา การบริการ วัฒนธรรมสากล ความเชี่ยวชาญในสายงาน เป็นต้น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณปัทมาพร โยชิมุระ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ และคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาร่วมเสวนา   ณ ลานห้องสมุด ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)