Turn Pro Go Admission by SPU

21 พ.ย. 2558

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้อีกครั้งกับการจัดติวเข้ม O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากติวเตอร์ชื่อดัง อาจารย์กอรี่ – อนุวัฒน์ กองก่อ จาก (The –i-D Tutor) มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)