มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 7 รางวัล บุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558

19 พ.ย. 2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโล่ และเข็มเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น  นักศึกษาดีเด่น  ที่มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และประเทศชาติ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถคว้ารางวัล 7 รางวัล ซึ่งมีบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุเมธ ชุมจีน ระดับหัวหน้าหน่วยงาน 1 รางวัล และ นางสาวภัคภิญญา สว่างวงศ์ ระดับผู้ปฏิบัติการ 1 รางวัล

อีกทั้ง ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายพีรพัฒน์ เสนาลัย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , นางกัลยา ใจรักษ์ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นายธเนศ เกษศิลป์ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , นางสาวสร้อยเพชร ลิสนี นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , นายไกสร แม้นกลาง นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น